Notícies

TECH-SLICE: Plataforma col·laborativa i BI per a la integració de dades energètiques i productives a sala de llescats

Dades recollides mitjançant la sensorització i digitalització

Plana Hurtós Enginyers, a través del clúster Innovac i altres empreses participants, forma part del projecte AEI TECH-SLICE, que té com objectius la millora de la sensorització de les sales de llescat de la indústria càrnia, la millora del control de les temperatures a la resta d’àrees de treball, i la millora de l’eficiència energètica en els processos productius del sector. (més…)

+ info

TECH-SLICE: Optimització dels processos productius i energètics de sala de llescat mitjançant sensorització i digitalització

Un dels projectes dels que forma part Plana Hurtós ha estat aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 Next Generation, en col·laboració amb diverses empreses i clústers. Aquest projecte, coordinat per INNOVACC, servirà per optimitzar els processos productius i energètics de sala de llescat mitjançant sensorització i digitalització. (més…)

+ info
Edificis industrials Instal·lacions Obra Pública
Enginyeria Civil
Enginyeria
farmacèutica i alimentària
Urbanisme
Arquitectura
Disseny BIM Equipaments
esportius
Consultoria Projectes d'obres, activitats, medi ambient i seguretat i salut

Avís legal

La navegació  i us del web “www.planahurtos.com” (el “Lloc Web”) implica l’acceptació per part  de l’Usuari de tots els termes i condicions recollits en aquesta pàgina, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i firmat. Es recomana llegir  els  següents termes detingudament cada cop que vostè vulgui entrarà aquest lloc. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi aquest Lloc Web.

 

 1. Informació sobre el titular del Lloc Web:

 

Titular: PLAN HURTÓS ENGINYERS, S.L.P. (en endavant, l’“Entitat”)

CIF: B17930157

Direcció: Avinguda Bisaroques 21 – 17800 Olot (Girona)

E-mail: info@planahurtos.com

 1. Contingut del Lloc Web

 

Les presents Condicions Generals d’Accés (les “Condicions d’Accés) regulen l’accés per part de qualsevol persona  que accedeixi, navegui, utilitzi o participi (l’Usuari) de les pàgines que integren el Lloc Web, així com els continguts i serveis en ells inclosos.

 

L’Entitat es reserva en la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Lloc Web, de la configuració, disponibilitat i prestació d’aquesta, així com de les presents Condicions Generals d’Accés .

 

En cas que l’Usuari no accepti les Condicions Generals d’Accés o, en el seu cas, els termes i condicions particulars que regules l’ús  d’un determinat servei i/o contingut destinat als Usuaris del Lloc Web  i que l’Entitat determini, l’Usuari haurà d’abstenir-se  d’accedir al Lloc Web.

 

L’Entitat podrà establir condicions particulars per a l’ús de determinats continguts o serveis , que hauran de ser coneguts i acceptats per l’Usuari amb caràcter previ a la utilització dels mateixos d’acord als termes i condicions exposats  en ells mateixos.

 

 1. Accés al Lloc Web

 

L’Usuari accedeix al Lloc Web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per l’Entitat.

 

L’Usuari podrà accedir de forma gratuïta i sense necessitat d’autorització prèvia als continguts i serveis del lloc disponibles com a tals, sense perjudici de les condicions tècniques o la necessitat de registre previ respecte de determinats serveis i continguts específics segons es determini en els termes i condicions particulars d’aquests serveis.

 

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del Lloc Web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i l’ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui anar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de la no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.

 

L’Usuari utilitzarà els serveis i continguts exclusivament per a fins particulars, quedant prohibit el seu ús per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones, sense perjudici del que disposen els termes i condicions particulars que, si s’escau regulin l’ús d’un determinat servei i / o contingut.

 

L’Usuari s’abstindrà d’emprar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguin provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats en el Lloc Web o en els sistemes d’informació, arxius i equips informàtics dels  mateixos usuaris, o l’accés no autoritzat a qualsevol continguts i / o serveis del Lloc Web.

 

L’Entitat es reserva el dret a excloure a l’Usuari del servei sense previ avís i a adoptar les mesures que consideri oportunes en cada moment, a fi d’evitar les conductes i activitats anteriorment indicades.

 

 

 1. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

 

El Lloc Web es regeix per la legislació espanyola sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i ús del Lloc Web o la utilització i / o contractació de productes o serveis oferts a través del Lloc Web, implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de l’Entitat cap a l’Usuari.

 

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de l’Entitat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l’Entitat o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del Lloc Web i / o dels seus continguts i / o serveis, confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i / o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

 

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i / o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, inclòs el dret de posada a disposició, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i / o servei inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Entitat o, si escau, del titular dels drets corresponents.

 

La persona, persones o Entitats jurídiques que atemptin contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’Entitat seran responsables davant els tribunals competents.

 

El Lloc Web conté textos elaborats amb finalitats merament informatius o divulgatius que poden no reflectir l’estat actual de les tecnologies i que es refereixen a situacions generals pel que el seu contingut no pot ser aplicat mai per l’Usuari a casos concrets. Les opinions expressades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de l’Entitat. El contingut dels articles publicats en aquest Lloc Web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament especialitzat i personalitzat. L’Usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquest Lloc Web sense recórrer prèviament al corresponent assessorament de l’Entitat.

 

 1. Política de privacitat i protecció de dades personals

La present Política de Privacitat i Protecció de Dades es part integrant de l’Avís Legal de la pàgina web.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”), així com la resta de normativa de desenvolupament, l’Entitat, comunica als Usuaris que les seves dades seran incorporades a les bases de dades de l’Entitat, de conformitat amb el detall que segueix a continuació:

 • Dades del responsable del fitxer i de contacte del Responsable de Seguretat
 • Identitat: PLANA HURTÓS ENGINYERS, S.L.P.
 • Telèfon de contacte: 972260548
 • E-mail: info@planahurtos.com
 • Responsable de Seguretat: Joan Plana Turró
  • Finalitats del tractament

Les dades que l’Entitat conservarà sobre vostè són el seu nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, així com, d’haver contractat algun servei, el nom d’Usuari i contrasenya i les dades de pagament.

L’Entitat tractarà la informació que posseeix en relació a les persones afectades amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostre serveis i les nostres activitats que ens formulin les persones interessades.
 • Recerca i desenvolupament intern de les activitats i serveis que oferim.
 • Comunicacions comercials, la qual cosa implica el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre les nostres activitats, i informació general.

Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en la següent adreça: info@planahurtos.com

 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum vitae (CV) que ens faciliti amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.
 • D’igual manera, és possible que se’ns exigeixi utilitzar i retenir informació personal per motius legals i de
 • També és possible que utilitzem informació personal per complir amb els requisits d’auditoria interna i externa i de qualsevol altra forma que considerem necessària o adequada: (a) en virtut de la llei aplicable (b) per respondre a sol·licituds de tribunals, organismes de seguretat, organismes reguladors i altres autoritats públiques i governamentals (c) per al compliment dels nostres termes i condicions, i (d) per protegir els nostres drets, privacitat, seguretat o propietat, o els d’altres persones.

L’Entitat  tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua,  el mala ús, alteració i/o accés no autoritzat.

 

Conservació de les dades

 • Gestió Currículum Vitae: l’Entitat podrà conservar el seu Currículum vitae pel termini màxim d’un any, conclòs aquest termini és procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Per determinar els períodes de conservació de la resta de les dades, l’Entitat contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Quan la informació personal ja no sigui necessària per a la finalitat per la qual va ser recaptada l’eliminem o destruïm de forma segura.

 

 • Legitimació

Processem les dades personals en compliment de la legalitat i amb transparència i equitat. El tractament de les dades es realitza:

 • Per a execució dels contractes subscrits amb l’Entitat, sent necessari el tractament per al compliment de les nostres obligacions cap a vostè.
 • Amb el seu consentiment.
 • Per a la satisfacció d’un interès legítim perseguit per l’Entitat.
 • En compliment de la legalitat
  • Flux de dades

 

Encarregats de tractament: l’Entitat pot facilitar l’accés a determinades dades de caràcter personal quan ho consideri necessari, a fi de prestar els seus serveis, així com per millorar els mateixos. Quan compartim informació personal, ho fem de conformitat amb els requisits de privacitat i seguretat de dades.

Cessió de dades: No es cediran dades de caràcter personal a tercers excepte quan ho indiqui una disposició legal. No es considera cessió de dades, l’accés i/o tractament de dades de caràcter personal que siguin responsabilitat dels Usuaris quan aquestes resultin necessàries per a l’adequada prestació dels serveis contractats.

 • Procedència

 

L’Entitat, recopila la seva informació personal de les següents fonts:

 • Informació que ens proporcioni directament l’afectat quan ens sol·licita informació, contracta o utilitza els nostres serveis o quan sol·licita serveis d’atenció al client.
 • A més, pot ser que també obtinguem informació de tercers que considerem estigui disponible públicament o en una base comercial per poder oferir-li serveis que considerem que podrien ser del seu interès i per mantenir la precisió en les dades, així com millorar els nostres serveis.

 

 • Drets

 

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si l’Entitat esta  tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a  accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades, tret que per sorgeixin motius legítims imperiosos, o davant l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret de Portabilitat: Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, permetent que les seves dades siguin transmeses directament a una Entitat o empresa, sempre que això sigui tècnicament possible.

Tals drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació davant l’Entitat a l’adreça indicada al present Avís Legal, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades o a l’adreça de correu electrònic info@planahurtos.com

 • Actualitzacions i modificacions 

 

L’Entitat es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari en compliment del Reglament General de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els Usuaris es regirà per les normes previstes al moment precís en què s’accedeix al web.

5.8. Canal de comunicació i suport

 

Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política a la següent adreça: info@planahurtos.com

De conformitat amb allò establert a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents per part de l’Entitat remetent un missatge de correu electrònic amb l’assumpte “BAIXA E-mail”, a la següent adreça: info@planahurtos.com.

L’Entitat manté un perfil actiu a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube i Google+). El tractament que l’Entitat durà a terme amb les dades dels seus seguidors serà en tot cas, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. L’Entitat podrà per tant, informar els seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, ponències, ofertes, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client. En cap cas l’Entitat extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntualment i expressament el consentiment de l’Usuari.

 

 • Us de Cookies

 

En compliment de l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, L’Entitat l’informa sobre la política de recollida i tractament de cookies.

 

¿Què són les cookies?

 

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web del Lloc Web.

 

Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre d’altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un Usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l’Usuari i millorar el servei ofert.

 

Quin tipus de cookies existeixen?

 

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les cookies, podem distingir entre:

 

– Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’Usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

 

– Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’Usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general preestablertes en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’Usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

 

– Cookies d’anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable d’ aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

 

– Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat basant-se criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

 

– Cookies de publicitat del comportament: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix.

 

Quin tipus de  cookies utilitza aquest Lloc Web?

 

Aquest web utilitza les següents cookies:

 

[Completar amb l’informàtic]

 

Com modificar la configuració de les cookies?

 

Els usuaris poden restablir, bloquejar  o esborrar les cookies del Lloc Web, o  qualsevol altre pàgina web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador l’operativa és diferent, mostrem informació sobre els operadors més freqüents:

 

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10″

 

FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

 

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”

 

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

 

 

Advertència sobre l’eliminació de cookies

 

Si rebutja les cookies podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé, es podria veure limitat l’ús d’algunes prestacions o impedir el bon funcionament del Lloc Web, i serà necessari que l’Usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi registre o login.

 

 • Comunicacions a través del Lloc Web

 

En el cas que l’Usuari envia informació de qualsevol mena a l’Entitat a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats a tal fi en el mateix Lloc Web, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

 

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a l’Entitat per qualsevol comunicació que subministri personalment al seu nom, o en representació de tercers arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat, procedència i titularitat d’aquesta.

 

 • Enllaç a altres pàgines web

 

Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Lloc Web o adreça URL (els “Enllaços”) al Lloc Web, haurà de ser autoritzat per l’Entitat.

 

En cas que en el Lloc Web l’Usuari pogués trobar Enllaços a altres pàgines web que siguin gestionats per tercers, l’Entitat declara que no disposa dels recursos personals ni tècnics per controlar, comprovar ni aprovar el contingut, informació i serveis que es proporcionen en ell. En conseqüència, l’Entitat no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web. L’existència d’enllaç (s) a lloc (s) web aliè (s) no suposarà l’existència de relacions de col·laboració o dependència entre l’Entitat i el responsable de la pàgina web aliena.

 

L’existència d’enllaços externs en el Lloc Web no implica que l’Entitat recomani els continguts de les pàgines de destinació.

 

Si els Usuaris coneguessin de manera efectiva que a la pàgina web de tercers a la que els porta l’enllaç es realitzen activitats de caràcter il·lícit, hauran de comunicar immediatament a l’Entitat als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

 

 • Enllaços a altres pagines web amb destí a Lloc Web

 

Si qualsevol Usuari, Entitat o pàgines web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d’atenir a les següents estipulacions:

 

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la mateixa adreça URL del Lloc Web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina d’accés al Lloc Web. En cap cas, llevat que l’Entitat ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el Lloc Web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

 

A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’Entitat ha autoritzat aquest enllaç, llevat que l’Entitat ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’Entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificador de l’Entitat i / o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

 

L’Entitat no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la llei, la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

 

L’Entitat no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs o pàgines web alienes que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. L’Entitat no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al lloc o pàgina web aliè que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

 

 

 

 

 • Responsabilitat i Garanties

 

L’Entitat no pot garantir la fiabilitat, utilitat, o veracitat dels serveis o de l’informatiu que es presti a través del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat  o de la finalitat dels serveis a informar en tot moment a la resta d’usuaris de l’Entitat això com per tal de garantir la millor funcionalitat del sistema de seguretat.

 

L’Entitat no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que poden ser adquirires a través del Lloc Web, preparada per professionals de molt diversos sectors.

 

En conseqüència, l’Entitat no garanteix ni es fa responsable de:

 

 1. a) La continuïtat dels continguts del Lloc Web.

 

 1. b) L’absència d’errors en aquests continguts o productes.

 

 1. c) L’absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra.

 

 1. d) La invulnerabilitat del Lloc Web de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix.

 

 1. e) La falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del Lloc Web

 

 1. f) Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que l’Entitat estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

 

L’Entitat no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de:

 

 1. a) La capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o la presència d’un virus a l’ordinador de l’Usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.

 

 1. b) La seva connexió o accés a Internet.

 

 1. c) Un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques de l’Usuari amb versions no actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’Usuari.

 

No obstant això, l’Entitat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

 

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament a l’Entitat perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

 

 • Duració i modificació

 

Els termes i condicions aquí estipulades estan subjectes a modificacions parcials o totals i sense previ avís per part de l’Entitat. Per tant, la vigència de les mateixes coincideix amb el temps durant el qual romanen publicades en el Lloc Web. Les modificacions, parcials o totals, es publicaran de la mateixa manera que s’han publicat les actuals Condicions Generals, per la qual cosa abans d’accedir, navegar o utilitzar el Lloc Web l’Usuari haurà de llegir les Condicions Generals d’Accés publicades en aquest moment.

 

L’Entitat podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense que d’això es derivi per l’Usuari la possibilitat d’exigir cap indemnització.

 

 • Generalitats

 

Si qualsevol de les disposicions, o diverses d’elles, d’aquestes Condicions Generals d’Accés resultés il·legal, nul·la o ineficaç / ineficaços, per un Jutjat / Tribunal o un altre òrgan administratiu, la validesa, eficàcia i legalitat de les seves restants disposicions i de les pròpies condicions Generals d’Accés, no es veuran afectades, llevat que la part que al·legui la seva nul·litat o anul·labilitat provi que sense la clàusula que resultés nul·la o anul·lable no podran complir-se els fins perseguits per les presents condicions.

 

Els visitants d’aquest Lloc Web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti qualsevol producte o servei que es presti en aquesta, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, se sotmeten excepte en els casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili social de l’Entitat, per a la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions, així com les reclamacions que puguin derivar-se de qualsevol ús d’aquest Lloc Web.

 

 • Informació de contacte

 

L’Entitat recollirà els seus comentaris relatius a aquestes Conduccions General d’Accés. Si vostè creu que  l’Entitat no ha fet cas d’aquesta previsió,  no dubti en contactar  amb nosaltres a través de la següent adreça  de correu electrònic info@planahurtos.com. Posarem els nostre millors esforços comercialment raonables per determinar i solucionar el més aviat possible els problemes que s’haguessin pogut  causar.

 

 

Casos d'èxit